TUNCELİ SANAYİCİ VE GİRİŞİMCİLERİ DERNEĞİ

TUSGİD, demokrasi ve insan hakları ile ilgili evrensel değerlere bağlı, demokratik ve çağdaş devlet anlayışını benimsemiş, hukukun üstünlüğüne inanmış, Uluslararası normların, çağdaş uygarlıkla ilgili belirlediği ilkelere bağlı ve demokratik sivil toplumun oluşturulmasına katkıda bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, sanayici ve işadamlarının toplumunun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancı ile bu yöndeki uygulamaların takipçiliğini yapar. Uluslararası boyutlara ulaşmış rekabetle başa çıkmada, öncelikle, Tunceli’de ve Tunceli dışında faaliyet gösteren sanayici ve işadamlarının vizyonlarını geliştirmek ve evrensel iş ahlakı kurallarına uygun davranmasını sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunur. Toplumsal misyonunun bir gereği olarak, toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunacak bilinçlenme düzeyine ulaşabilmek için çalışmalar yapar. Bölgenin doğal kaynaklarının ve entelektüel sermayesinin en etkin ve verimli kullanımını teşvik edecek politikalar oluşturur. Oluşturulan politikaların Ülke şartlarına uygunluğunu sivil toplum kuruluşu mantığı ile değerlendirir ve ilgili karar organlarına önerilerde bulunur. Sadece üyelerine yönelik değil, genel olarak, Ülke’nin Sanayicisi, girişimcileri, işadamlarının ve özel olarak da üyelerinin daha profesyonel ve kurumsal çalışması için strateji, taktik ve politikalar üretir. Bölgesel kalkınmaya katkı için üyeleri arasında dayanışma sağlayacak verimi artıracak uygulanabilir ekonomik faaliyetleri yürütür.
DERNEĞIN ADI VE MERKEZI
Madde 1 – Derneğin adı, Tunceli Sanayici  ve Girişimcileri Derneği’dir. Derneğin kısaltılmış ismi TUSGID’dır. Merkezi İstanbul’dadır. Derneğin şubesi yoktur.
DERNEĞIN AMACI MADDE 2 –
1) TUSGID, demokrasi ve insan hakları ile ilgili evrensel değerlere bağlı, demokratik ve çağdaş devlet anlayışını benimsemiş, hukukun üstünlüğüne inanmış, uluslararası normların, çağdaş uygarlıkla ilgili belirlediği ilkelere bağlı ve demokratik sivil toplumun oluşturulmasına katkıda bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, sanayici ve işadamlarının toplumunun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancı ile bu yöndeki uygulamaların takipçiliğini yapar.
2) TUSGID, uluslararası boyutlara ulaşmış rekabetle başa çıkmada, öncelikle, Tunceli’de ve Tunceli dışında  faaliyet gösteren sanayici ve işadamlarının vizyonlarını geliştirmek ve evrensel iş ahlakı kurallarına uygun davranmasını sağlamaya yönelik faaliyetler yapar.
3) TUSGID, toplumsal misyonunun bir gereği olarak, toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunacak bilinçlenme düzeyine ulaşabilmek için çalışmalar yapar.
4) TUSGID, bölgenin doğal kaynaklarının ve entelektüel sermayesinin en etkin ve verimli kullanımını teşvik edecek politikalar oluşturur. Oluşturulan politikaların ülke şartlarına uygunluğunu sivil toplum kuruluşu mantığı ile değerlendirir ve ilgili karar organlarına önerilerde bulunur.
5) TUSGID, sadece üyelerine yönelik değil, genel olarak, ülke’nin sanayicisi,girişimcileri İşadamlarının ve özel olarak da üyelerinin daha profesyonel ve kurumsal çalışması için strateji, taktik ve politikalar üretir.
6) TUSGID, bölgesel kalkınmaya katkı için üyeleri arasında dayanışma sağlayacak verimi artıracak uygulanabilir ekonomik faaliyetleri yürütür.
DERNEĞIN FAALIYET ALANLARI MADDE 3 –
Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösterir.
1) Ülkenin menfaatleri gereği üye olunması düşünülen veya üyesi olunan uluslararası birliklere (Avrupa Birliği gibi) entegrasyonu kolaylaştıracak projeler hazırlamak ve yürütmek.
2) Sanayici ve işadamları arasında işbirliğini geliştirecek, vizyon kazandıracak, dengeli rekabeti sağlayacak, haksız rekabeti önleyecek, sektörel gelişmeleri hızlandıracak ve ticari potansiyeli artıracak toplantılar düzenlemek.
3) Sanayici ve işadamlarının sorunlarını tespit ederek, gerektiğinde çözüm önerileriyle birlikte karar organlarının dikkatine sunmak.
4) Tunceli  ile ilgili stratejik kararların alınmasında karar organlarına yardımcı olmak ve öneriler getirmek.
5) Derneğin amaç ve faaliyetlerini, ülke gündeminde bulunan ekonomik ve sosyal konulardaki görüşlerini kamuoyuna ve ilgililere duyurmak için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, bülten, broşür gibi yayın araçlarında yayınlamak, toplantılar, seminerler, kongreler, konferanslar düzenlemek.
6) Ülkenin ve Tunceli’nin öncelikli ekonomik ve sosyal konuları ile ilgili araştırmalar yapmak; ülkenin iç ve dış sorunları ile ilgili görüş ve öneriler oluşturmak üzere araştırmalar yapmak ve bunları yönetim kurulunun uygun gördüğü yollarla yayınlamak
7) Faaliyetlerini güçlendirmek amacı ile aynı ilkeler doğrultusunda çalışan sanayici ve işadamları dernekleri ile iletişim kurmak, stratejik işbirlikleri oluşturmak, gereğinde federasyonlar veya konfederasyonlar oluşturmak.
8) İş dünyasının ihtiyaç duyacağı iş platformlarının oluşturulmasını teşvik etmek, bölgesel kalkınmanın sağlanması için oluşturulan veya oluşturulacak olan projelerin içinde yer almak. Bu konuda projeler üretmek.
9) Ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için ülke ziyaretleri yapmak, çeşitli ülkelerden sanayici ve işadamlarını, bilim adamlarını ve ülke yöneticilerini davet etmek.
10) Ulusal veya uluslararası boyutlarda fuar organizasyonları yapmak veya yapılmasına öncülük etmek, üyelerinin bu fuarlara katılmasını teşvik etmek.
11) Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu kararı ile gayrimenkule tasarruf, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi irtifak, şüf’a gibi ayni ve kira gibi şahsi hakları iktisab, tesis, terkin veya fek etmek.
12) Tunceli’li sanayicisi,girişimcisi ve işadamlarının görüşlerini, önerilerini ve düşüncelerini karar organlarına iletebilmek amacıyla her türlü araştırmayı yapmak veya yaptırmak.
13) Yukarıda belirtilmemekle beraber, ülke ekonomisinin ve Tunceli ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacak, sosyal gelişmeyi teşvik edecek her türlü, araştırma, toplantı, işbirliği ve çalışmayı yapmak. Gerektiğinde bunların yayınlanmasını sağlamak.
TEMSILCILIK AÇMA
Madde 5 – Dernek Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü yurt içinde ve yurt dışında Dernek faaliyetlerini yürütmek üzere temsilcilik açılmasına karar verebilir. Temsilcilikler, Dernek Yönetim Kurulunda temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından ilgili yerin mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilciliğin kapanması da Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür.
DERNEĞE ÜYE OLMA MADDE 6
1) Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek kişiler Derneğe asil üye olabilirler. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 20 yaşını bitirmiş  ve  mevzuatın öngördüğü niteliğini taşıyan (Ticaret Odası,Sanayi Odası,diğer oda ve meslek kuruluşlarına kayıtlı olanlarla; büyük şirketlerin üst düzey yöneticisi olanlar(Yönetim Kurulunca üye olması uygun görülenler)  derneğe asil üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Üye olmaya hak kazanmış kişiler dernek sekretaryasının istediği her türlü bilgi ve belgeyi ibraz ederler. Üyeliğe kabul ve reddin karar mercii Yönetim Kuruludur. Tüzel kişilikler derneğe üye olamazlar.
2) Üyelik başvurusu yapacak kişi aşağıda gösterilen belgeleri ÜYE GİRİŞ BEYANI ile birlikte Dernek Başkanlığına verecektir: a) Üye Giriş Beyanı (Bir Yönetim Kurulu üyesi ile Bir Üyeden referanslı olacak) b) Nüfus cüzdan fotokopisi c) 2 Adet fotoğraf d) Bağlı olduğu oda, meslek kuruluşuna kayıtlı ve halen işyerinin faaliyette olduğunu gösteren belge. Dernek başkanlığına başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
3) Dernek Yönetim Kurulu, bilim insanları, akademisyenler, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve belediye başkanları gibi amaca uygun kişilere geçici süreyle veya daimi olarak fahri üyelik verebilir. Bu üyelerin genel kurullarda oy hakkı bulunmamaktadır ve yönetim kurulu üyesi olamazlar.
4) Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
ÜYELIKTEN AYRILMA
Madde 7 – Üyeler diledikleri zaman üyelikten ayrılabilirler. Bu arzularını yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirmeleri koşuluyla isteyen her üye üyelikten ayrılabilir.
ÜYELIĞIN SONA ERMESI MADDE 8
1) Üyeliğin sona ermesi a) Bir önceki yıla ait aidat ve/veya katılma paylarını ödemeyenler dernek üyeliği hakkını kaybederler. Yönetim Kurulu bu durumlarda kararını alır ve üyeye yazılı olarak tebliğ eder. b) Derneğin tüzüğüne ve iş ahlakı ilkelerine, çalışmaları, tutum ve davranışları ile aykırı hareket edenler veya bu davranışları ile dernek onurunu zedeleyeceği kaygısı uyandıranlar hakkında Yönetim Kurulu, üyenin durumunu, incelenmesi için nedenleri ile birlikte Disiplin Kuruluna gönderir. Disiplin Kurulu üyenin durumunu araştırır. Gerek görür ise üyenin savunmasını ister. Disiplin Kurulu, hazırlayacağı raporu yapılması gereken işlemi belirtir görüşüyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulundan gelen öneriyi dikkate alarak nihai kararını verir. 2) İtirazlar Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılan üye, kararın kendisine tebliğ olduğu tarihten itibaren 30 gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Kurula itiraz edebilir. Üyenin bu itirazı, Genel Kurul tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar Yönetim Kuruluna ulaştığı takdirde ilk Genel Kurul gündemine alınır. Aksi halde bir sonraki Genel Kurul’da karara bağlanır.
DERNEĞIN YARDIM VE İŞBIRLIĞI FAALIYETLERI
Madde 9 – Dernek, tüzükte belirlenen amaçları gerçekleştirebilmek için, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından, üniversitelerden, mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurum ve kuruluşlara maddi yardımda bulunabilir. 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere TUSGİD, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda yurt içinde veya dışında ortak proje yürütebilir.
DERNEĞIN ORGANLARI MADDE 10 –
Derneğin aşağıdaki organları vardır:
1) Genel Kurul
2) Yönetim Kurulu
3) Denetim Kurulu
4) Disiplin Kurulu
5) Danışma Kurulu
GENEL KURUL MADDE 11 –
Tanım ve Genel Kurul Toplantısı;
1) Genel Kurul asli üyelerden kurulur. İki yılda bir Mayıs ayı içinde toplanır. Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın gerekli gördüğü hallerde yahut Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Denetleme Kurulu’nun talebi veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı istediğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi, Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir. Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları hizasını imza ederek, toplantı yerine girerler. Toplantı için yukarıda belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkan’la birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.
2) Katılma hakkı: Genel Kurul’a katılabilmek için bir önceki yıla ait aidat ve/veya katılma payı borcu bulunmaması gereklidir. Durum, üye listeleri düzenlenmeden önce yazı ile üyelere duyurulur ve en az 30 günlük bir ödeme süresi tanınır.
3) Çağrı usulü: Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Bir önceki yıla ait aidat ve/veya katılma paylarını tam olarak ödememiş bulunan üyeler, gerekli şartları yerine getirmezler ise müteakip Genel Kurula katılma hakkını haiz değildirler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli gazete ilanı, e-mail, yazılı bildirim yöntemlerinden biriyle ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı başka bir sebeple yapılamaz ise, bu durum, yapılamama sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı ilan şekliyle ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, yapılamama tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, ilgili fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
4) Toplantı yeri: Genel Kurul toplantıları, tüm üyelere bildirilmek kaydıyla Yönetim Kurulunun uygun göreceği şehir içi bir mekanda yapılabilir
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKILERI MADDE 12
Genel Kurul’un görev ve yetkileri: Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.
1) Dernek Yönetim, Denetim ve Disiplin kurullarının seçilmesi,
2) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
3) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
4) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
6) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
7) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması yahut ayrılması,
8) Derneğin feshedilmesi,
9) Yönetim Kurulunun ihraç kararlarına ilişkin kararlarına itirazlarının tetkik edilip karara bağlanması,
10) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
DANIŞMA  KURULU MADDE 13 –
Danışma Kurulu, Derneğin en üst danışma organıdır. Danışma Kurulunun 11 üyeden oluşan Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu tarafından iki yıllık bir süre için, Genel Kurulu müteakip ilk Yönetim Kurulu toplantısında seçilir. Başkanlık Divanı, bir başkan, bir başkan vekili ve 9 üyeden oluşur. Kurul yılda en az iki defa Kurul Başkanı’nın daveti ile toplanarak Yönetim Kurulunun uygun gördüğü konuları müzakere eder ve karara bağlar. Kurul kararları istişari nitelikte olup, Yönetim Kurulu’nu bağlamaz. Başkanlık Divanı, Derneğin etkinliğini artırıcı konuları da müzakere edebilir. Danışma Kurulu, kararlarını basın-yayın organları aracılığı ile açıklayamaz. Üyelere yazılı veya sözlü olarak bildiremez. Kararlarını yalnızca Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Danışma Kurulu toplantılarına gündemin özelliğine göre sanayi, ticaret, tarım ve diğer iş kollarında çalışan yasal veya gönüllü mesleki kuruluşlar, dernekler ve vakıflar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yöneticileri ve üniversite öğretim üyeleri, Kurul üyesi olmayan dernek üyeleri görüş teatisinde bulunulmak üzere Kurul Başkanlığı’nca devamlı veya geçici olarak davet edilebilirler. Kurulun başlıca görevleri:
1) Türkiye ve Tunceli iş hayatının genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ilişkin geliştirilen strateji ve politikalara ilişkin tavsiyelerde bulunmak.
2) Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejilere ilişkin tavsiyelerde bulunmak,
3) Yönetim Kurulunun uygun gördüğü konuları müzakere etmek ve istişari olarak görüş bildirmek.
YÖNETIM KURULU MADDE 14 –
– Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un Dernek asli üyeleri arasından iki yıl için gizli veya açık oyla seçeceği 7 (yedi) asil ve 5 yedek üyeden meydana gelir. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda kendi arasından açık oyla iki yıl için bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ve bir Muhasip Üye seçer. Yönetim Kurulu Başkanı 2 dönem üst üste yeniden seçilebilir. Bir dönem aradan sonra (2 yıl) eski Başkanın yeniden seçilmesi mümkündür.
YÖNETIM KURULUNUN GÖREV VE YETKILERI MADDE 15 –
Yönetim Kurulu:
1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,
2) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,
3) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
4) Dernek alt komisyonlarını, üyelerini ve başkanlarını belirlemek,
5) Yıllık aidat ve katılma paylarını ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak,
6) Danışma  Kurulu üyelerini seçmek,
7) Derneğin yurt içi ve yurt dışı temsilciliklerini açılmasını karalaştırmak.
8) Derneğin amaçları doğrultusunda çalışmasını temin edecek faaliyetleri planlamak ve uygulamak,
9) Üyeler arası ilişkileri geliştirici faaliyetler planlamak, uygun davranışlarda bulunmayan üyelerle ilgili Disiplin Kurulunu göreve çağırmak, uygun görülen üyelerin üyeliklerine son vermek,
10) Dernekler Kanunu 25. madde çerçevesinde iş konseyi veya platformlar oluşturmak. Bu platform ve iş konseylerine üye olunmasına karar vermek.
DENETIM KURULU MADDE 16 –
Denetim kurulu 2 yıllığına Genel Kurulca asil üyeler arasından seçilir. Üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer. Denetim kurulu topluca veya görevlendireceği üyesi aracılığı ile dernek mali kayıtlarını denetleyebilir. Denetim kurulu yaptığı denetimleri rapor eder, Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunar.
DISIPLIN KURULU MADDE 17 –
Disiplin Kurulu, Genel Kurulun asli üyeleri arasından 2 yıllığına seçilen üyelerden oluşur. 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer. Disiplin Kurulu gerektiğinde toplanır ve Yönetim Kurulunun uygun gördüğü konularda görüş bildirir. Ayrıca, Yönetim Kurulu dışında asli üyelerin isteği ile de başka asli üyelerin uygunsuz davranışları ile ilgili araştırma yapar ve Yönetim Kurulunun dikkatine sunar.
ORGANLARA SEÇILENLERIN İDAREYE BILDIRILMESI MADDE 18 –
Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
DERNEĞIN GELIRLERI MADDE 19
1) Giriş aidatı ve üyelik aidatları,
2) Dernekçe yapılan yayınlar, kokteyl, eğlence, tiyatro, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
3) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
4) Bağışlar ve yardımlar,
5) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.
YILLIK AIDAT MIKTARI VE GIRIŞ AIDATININ BELIRLENME ŞEKLI MADDE 20 –
Yıllık aidatın belirlenmesine arttırılmasına veya azaltılmasına Genel Kurul  karar verir. Bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar yıllık üyelik aidatı ise 1.200,- TL dir..
DERNEĞIN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERI VE TUTULACAK DEFTERLER MADDE 21 –
Defter tutma esasları; Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. Kayıt Usulü Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. Tutulacak Defterler Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur. 2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
GELIR TOPLAMA USULLERI MADDE 22 –
Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, 5 yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi özel olarak matbaaya bastırılır. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri Dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğinde tescil ettirilir. Bu konuda ilgili kişiye bağış ve aidat toplayabileceğine ilişkin bir yazı verilir
DERNEK İÇ DENETIMI MADDE 23 –
D- Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak Dernek Tüzüğünde “dernek tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeteri açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerin tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler halinde Genel Kurul’un onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir. Bu denetim dışında, Denetim Kurulu uygun gördüğü dönemde bağımsız dış denetim de yaptırabilir. Bu konuda, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu kararına uyar ve tüm bilgi ve belgeleri bağımsız dış denetim firmasına vermekle yükümlüdür.
TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞI MADDE 24 –
– Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
LOKAL VE SOSYAL TESISLER MADDE 25 –
Dernek Yönetim Kurulu, dernek üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere, mülki idare amirinin izniyle lokal ve/veya sosyal tesis açabilir. İşletme usulüne Yönetim Kurulu karar verir.
FESIH VE TASFIYE DURUMLARINDA MAL VARLIĞININ TASFIYE ŞEKLI MADDE 26 –
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Tasfiye İşlemleri Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.